Условите и условите со информации за клиентите


Содржина


 1. опсегот
 2. заклучок
 3. Правото на повлекување
 4. Цени и услови за плаќање
 5. Услови за испорака и испорака
 6. Задржување на правото на сопственост
 7. Одговорност за дефекти (гаранција)
 8. Откупи ваучери за подароци
 9. Применлив закон
 10. Алтернативно решавање на спорови


1) Опфат1.1Овие општи услови (во натамошниот текст „ГТЦ“) на Волфганг Мхр, постапувајќи под „Мора-расинг“ (во натамошниот текст „Продавач“), се применуваат за сите договори за испорака на добра со кои потрошувачот или претприемачот (во натамошниот текст „клиент“) со Го затвора продавачот во однос на стоките што ги претставил продавачот во неговата онлајн продавница. Со ова се спротивставуваме на вклучување на сопствените услови на клиентот, освен ако не е поинаку договорено.1.2Овие услови се применуваат соодветно на договорите за испорака на ваучери, освен ако поинаку не е регулирано.1.3Потрошувач во смисла на овие поими и услови е секое физичко лице кое склучува правна трансакција за цели што претежно не можат да се припишат ниту на нивната комерцијална, ниту на нивната независна професионална активност. Претприемач во смисла на овие услови е физичко или правно лице или правно партнерство, кое дејствува при извршување на правна трансакција при вршење на нивната трговска или независна професионална активност.
2) склучување на договор2.1Описите на производите содржани во онлајн продавницата на продавачот не претставуваат обврзувачки понуди од страна на продавачот, туку служат да се направи обврзувачка понуда од клиентот.2.2Клиентот може да ја достави понудата преку образецот за нарачки преку Интернет, интегриран во онлајн продавницата на продавачот. После ставањето на избраната стока во виртуелната количка и поминување низ процес на електронско нарачување, клиентот поднесува законски обврзувачка понуда за договор во однос на стоката содржана во количката со кликнување на копчето што го завршува процесот на нарачка. Клиентот може да ја достави понудата до продавачот преку телефон, е-пошта, пошта или преку формулар за контакт.2.3Продавачот може да ја прифати понудата на клиентот во рок од пет дена, • со испраќање на писмена потврда за нарачка или потврда за нарачка во текстуална форма (факс или е-пошта), во тој случај приемот на потврдата за нарачката кај клиентот е автентичен, или
 • со доставување на нарачана стока до клиентот, во тој случај пресуден е пристапот на стоката до клиентот или
 • со барање на клиентот да плати по поднесување на нарачката.


Ако постојат неколку од горенаведените алтернативи, договорот е склучен во моментот кога прво се јавува една од споменатите алтернативи. Периодот за прифаќање на понудата започнува на денот по датумот на кој понудата ја испраќа клиентот и завршува на петтиот ден по испраќањето на понудата. Доколку продавачот не ја прифати понудата на клиентот во споменатиот рок, ова ќе се смета за одбивање на понудата со последица дека клиентот повеќе не е обврзан со својата изјава за намера.2.4Доколку е избран методот на плаќање „PayPal Express“, обработката на плаќање се одвива преку давателот на услугата за плаќање PayPal (Европа) S.à rl et Cie, SCA, Булевар 22-24, Royal, L-2449 Луксембург (во натамошниот текст: „PayPal“), со важност на PayPal - Услови на користење, можете да ги видите на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragociation- целосно или - ако клиентот нема сметка за PayPal - под услови на плаќање без сметка за PayPal, достапно на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ако клиентот изберете „PayPal Express“ како начин на плаќање како дел од процесот на нарачки преку Интернет, тој издава и налог за плаќање на PayPal со кликнување на копчето што го завршува процесот на нарачка. Во овој случај, продавачот изјавува прифаќање на понудата на клиентот во моментот кога клиентот го активира процесот на плаќање со кликнување на копчето што го завршува процесот на нарачка.2.5При доставување на понуда преку формулар за нарачка преку Интернет, текстот на договорот ќе го чува продавачот по склучувањето на договорот и ќе му го испрати на клиентот откако ќе ја испрати нарачката во текстуална форма (на пр. Електронска пошта, факс или писмо). Секоја дополнителна одредба на договорот од страна на продавачот не е можно. Ако клиентот постави корисничка сметка во онлајн продавницата на продавачот пред да ја достави својата нарачка, податоците за нарачката ќе се архивираат на веб-страницата на продавачот и може да ги повика клиентот преку неговата корисничка сметка заштитена со лозинка со соодветните податоци за најава.2.6Пред да ја ставите нарачката на формуларот за нарачки преку Интернет, клиентот може да идентификува можни грешки при пишување со внимателно читање на информациите прикажани на екранот. Ефективно техничко средство за подобро препознавање на грешките во влезот може да биде функцијата за зголемување на прелистувачот, со помош на која е зголемен дисплејот на екранот. Како дел од процесот на електронско нарачување, клиентот може да го поправи својот влез преку вообичаените функции на тастатурата и глувчето сè додека не кликне на копчето што го заокружува процесот на нарачка.2.7За склучување на договорот, германскиот и англискиот јазик се достапни.2.8Обработката и контактирањето на нарачките обично се одвиваат преку е-пошта и автоматска обработка на нарачки. Клиентот мора да се погрижи е-поштенската адреса одредена од него за обработка на нарачката да биде точна, така што на оваа адреса може да се примат е-поштата испратена од продавачот. Особено, кога користите СПАМ филтри, клиентот мора да обезбеди дека сите е-пошта испратени од продавачот или од трети страни овластени за обработка на нарачката може да бидат доставени.
3) Право на повлекување3.1Потрошувачите имаат во принцип право на право на повлекување.3.2Дополнителни информации за правото на одземање се резултат на политиката за откажување на продавачот.4) Цени и услови за плаќање4.1Освен ако описот на производот на продавачот не поинаку, наведените цени се вкупни цени што вклучуваат законски данок на додадена вредност. Доколку е применливо, дополнителните трошоци за испорака и испорака се наведени одделно во соодветниот опис на производот.4.2Во случај на испорака во земји надвор од Европската унија, во поединечни случаи може да се направат дополнителни трошоци, за кои продавачот не е одговорен и кои мора да бидат на товар на клиентот. Овие вклучуваат, на пример, трошоци за трансфер на пари од кредитни институции (на пр. Такси за трансфер, давачки за девизен курс) или увозни давачки или даноци (на пр. Царински давачки). Ваквите трошоци може да бидат направени во врска со трансфер на средства, дури и ако испораката не е извршена во земја надвор од Европската унија, но клиентот плаќањето ја извршува од земја надвор од Европската унија.4.3Опцијата (а) за плаќање ќе им биде соопштена на клиентот во онлајн продавницата на продавачот.4.4Ако авансната исплата е договорена со банкарски трансфер, плаќањето се извршува веднаш по склучувањето на договорот, освен ако страните не се договорија за подоцнежниот датум.4.5Кога плаќате со начин на плаќање понуден од PayPal, плаќањето ќе се процесира преку давателот на услугата за плаќање PayPal (Европа) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Булевар Ројал, L-2449 Луксембург (во натамошниот текст: „PayPal“), под условите на PayPal Услови на употреба, достапни на https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragociation- целосно или, доколку клиентот нема сметка за PayPal, под условите и условите на плаќање без сметка за PayPal, достапно на https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full.4.6При изборот на начинот на плаќање „PayPal кредит“ (плаќање на рати преку PayPal), продавачот го пренесува своето побарување за плаќање на PayPal. Пред да ја прифати изјавата за доделување на продавачот, PayPal спроведува кредитна проверка користејќи ги пренесените податоци на клиентот. Продавачот го задржува правото да го одбие начинот на плаќање „PayPal кредит“ во случај на негативен резултат на тестот. Ако начинот на плаќање „PayPal кредит“ е одобрен од PayPal, клиентот мора да ја плати износот на фактурата на PayPal според условите утврдени од продавачот, кои му се соопштуваат во онлајн продавницата на продавачот. Во овој случај, тој може да плати само на PayPal со ефект на ослободување од долг. Сепак, продавачот останува одговорен за општите истраги на клиенти дури и во случај на доделување на побарувања. Б. на стоката, времето на испорака, испорака, поврат, поплаки, декларации за поништување и испраќања или кредити.4.7Ако изберете начин на плаќање понуден преку услугата за плаќање „Shopify Payments“, плаќањето го обработува давателот на услугата за плаќање Stripe Payments Europe Ltd., 1 улица Гранд Канал Долна, Гранд Канал Док, Даблин, Ирска (во понатамошниот текст „Стрип“). Поединечните начини на плаќање понудени преку Shopify Плаќања се соопштуваат на клиентот во онлајн продавницата на продавачот. Стрип може да користи други платежни услуги за обработка на плаќања, на кои може да се применат посебни услови за плаќање, за кои клиентот може да биде информиран одделно. Дополнителни информации за „Шопирање плаќања“ може да се најдат на Интернет на https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.4.8При изборот на начинот на плаќање „Фактура за PayPal“, продавачот го пренесува своето побарување за плаќање на PayPal. Пред да ја прифати изјавата за доделување на продавачот, PayPal спроведува кредитна проверка користејќи ги пренесените податоци на клиентот. Продавачот го задржува правото да го одбие начинот на плаќање „Фактура за PayPal“ во случај на негативен резултат од тестот. Доколку начинот на плаќање „Фактура за плаќање“ е одобрен од PayPal, клиентот мора да ја плати износот на фактурата на PayPal во рок од 30 дена од приемот на стоката, освен ако PayPal не определи друга цел за плаќање. Во овој случај, тој може да плати само на PayPal со ефект на ослободување од долг. Сепак, продавачот останува одговорен за општите истраги на клиенти дури и во случај на доделување на побарувања. Б. на стоката, времето на испорака, испорака, поврат, поплаки, декларации за поништување и пошта или кредити. Покрај тоа, се применуваат општите услови за употреба за користење на PayPal купување на сметка, кои може да се погледнат на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.4.9Доколку е избран методот на плаќање „Директно задолжување на PayPal“, „PayPal“ ќе ја дебитира износот на фактурата од банкарската сметка на клиентот по издавањето на мандатот за директно задолжување на СЕПА, но не пред да истече рокот за претходна информација во име на продавачот. Прелиминарни информации („Пред-известување“) се секоја порака (на пр. Фактура, полиса, договор) до клиентот што објавува дебит од директен дебит на СЕПА. Доколку директната дебитна обврска не се откупи како резултат на недоволна сметка на сметката или заради обезбедување на неправилна банкарска сметка или ако клиентот се спротивставува на дебитноста, иако тој не е овластен да го стори тоа, клиентот мора да ги сноси таксите што произлегуваат од наплата на соодветната кредитна институција ако тој е одговорен за ова .
5) Услови за испорака и испорака5.1Испораката на стоки се одвива на патот до адресата за испорака дадена од клиентот, освен ако не е поинаку договорено. При обработката на трансакцијата, решавачка е адресата за испорака наведена во обработката на нарачката на продавачот.5.2За стоки што ги доставува шпедитер, испораката се одвива „бесплатна страна“, односно до најблиската јавна страна до адресата за испорака, освен ако информациите за испорака во онлајн продавницата на продавачот не укажуваат поинаку и освен ако не е поинаку договорено.5.3Ако испораката на стоката не успее од причини за кои е одговорен клиентот, клиентот ги сноси разумните трошоци направени од продавачот. Ова не се однесува во однос на трошоците за пратката ако клиентот ефикасно го остварува своето право на откажување. Доколку клиентот ефикасно го искористи правото на откажување, трошоците за поврат на испорака се регулираат според правилата утврдени во политиката за откажување на продавачот.5.4Во случај на наплата од страна на продавачот, продавачот прво го информира клиентот преку е-пошта дека стоката што тој ја наредил е подготвена за наплата. По приемот на оваа е-пошта, клиентот може да ја собере стоката од седиштето на продавачот во консултација со продавачот. Во овој случај, нема да се наплатуваат трошоци за испорака.5.5Ваучерите му се даваат на клиентот на следниов начин: • со преземање
 • преку е-маил
 • по пошта6) задржување на титулатаАко продавачот однапред, го задржува правото на сопственост на испорачаната стока до целосна исплата на откупната цена што ја должи.


7) Одговорност за дефекти (гаранција)


7.1Ако купената ставка е дефект, се применуваат одредбите на законската одговорност за дефекти.


7.2Од клиентот се бара да бара испорачана стока со очигледна штета на испорачателот и да го извести продавачот за тоа. Доколку клиентот не го почитува, тоа нема никаков ефект врз неговите законски или договорни побарувања за дефекти.
8) Откуп на ваучери за подароци8.1Ваучерите што можат да се набават преку онлајн продавницата на продавачот (во понатамошниот текст „ваучери за подароци“) можат да бидат откупени само во онлајн продавницата на продавачот, освен ако ваучер не е поинаку.8.2Ваучери за подароци и останати ваучери за подароци можат да бидат откупени до крајот на третата година по годината што беше купена ваучер. Останатиот кредит ќе му се припише на клиентот до датумот на истекување.8.3Ваучерите за подароци можат да се откупат само пред да заврши процесот на нарачката. Последователното неутрализирање не е можно.8.4Само една ваучер за подароци може да се откупи по нарачка.8.5Ваучери за подароци можат да се користат само за набавка на стоки, а не за набавка на дополнителни ваучери за подароци.8.6Доколку вредноста на ваучерот за подароци не е доволна за да ја покрие нарачката, може да се избере еден од другите начини на плаќање што ги нуди продавачот да ја плати разликата.8.7Кредитот на ваучер за подароци не се плаќа ниту во готово, ниту со камата.8.8Ваучер за подароци може да се пренесува. Продавачот може да го ослободи соодветниот сопственик кој го откупи ваучерот за подароци во онлајн продавницата на продавачот. Ова не важи ако продавачот има знаење или грубо небрежно непознавање на неподобноста, неспособноста за деловно работење или немањето овластување да го застапува соодветниот сопственик.9) Применлив законЗаконот на Сојузна Република Германија се применува за сите правни односи меѓу страните, исклучувајќи ги законите за меѓународно купување на подвижни производи. За потрошувачите, овој избор на закон се применува само доколку се доделува заштитата не се повлекува со задолжителните одредби на законот на државата во која потрошувачот е вообичаено жител.
10) Алтернативно решавање на спорови10.1Комисијата на ЕУ обезбедува платформа за решавање на спорови преку Интернет на следниот линк: https://ec.europa.eu/consumers/odrОваа платформа служи како точка на контакт за вонсудско решавање на споровите што произлегуваат од договори за набавки преку Интернет или услуги во кои е вклучен потрошувач.10.2Продавачот не е ниту должен, ниту е подготвен да учествува во постапка за решавање спорови пред комитет за арбитража на потрошувачи.